KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Lexo më shumë

KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Lexo më shumë

LIGJI 107/2016 "PËR PREFEKTIN E QARKUT"

LIGJI 107/2016 "PËR PREFEKTIN E QARKUT"

Lexo më shumë

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Lexo më shumë

LIGJI 139/2015 "PËR VETËQEVERISJEN VENDORE"

LIGJI 139/2015 "PËR VETËQEVERISJEN VENDORE"

Lexo më shumë

LIGJI 115/2014 "PËR NDARJEN ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

LIGJI 115/2014 "PËR NDARJEN ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

Lexo më shumë