Publikime:

1. Prezantim mbi "Prefektin e Qarkut Tiranë"
2. Urdher per marrjen e masave organizative per COVID-19

3. Mekanizmat dhe proceduart per berjen e ankesave dhe kerkesave4. Procedurat e ankimit lidhur me kerkesat per informacion6. Realizimi i Buxhetit 2017-2018-2019

7. Lista e sherbimeve per publikun8. Mekanizmat qe duhet te ndjekin personat e interesuar ne hartimin e ligjeve ose politikave publike.