U zhvillua mbledhja e Grupit të Punës mbi bazën e Urdhërit nr.165 datë 07.12.2017, për Basenin Ujor Ishëm – Erzen.
January 11, 2018
MONITORIMI I TRAJNIMIT “ME SHKOLLAT ​​PËR KOMUNITETE MË TË SIGURTA”
January 12, 2018

Takim i Prefektes me Kreun e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit në Kryeministri Znj. Gerta Lubonja

Takim me znj. Gerta Lubonja, Kreu i  Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit në Kryeministri, në Institucioin e Prefektit me grupin vendor të punës ndërinstitucional,  për ndërhyrjen ndaj shfrytëzimit dhe gërryerjes së brigjeve dhe shtretërve te lumenjve.

Bazuar në Urdhërin  Nr. 228 datë, 01.12.2017, të Kryeministrit u ngrit me Urdhërin Nr. 165 datë. 07. 02. 2017, Grupi ndërinstitucional i Prefektit me pjesëmarrjen e: Agjensisë së Basenit të Ujrave Ishëm Erzen, Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Inspektoriatit  shtetëror të  Ujrave, Inspektoriatit  Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Drejtorisë Vendore të Policisë së Shtetit.

Ky grup ka filluar punën në terren në datë .05.01.2018 dhe është një veprimtari që do zgjasi për një periudhë 6- mujore, për ekzekutimin e ndërhyrjes së brigjeve në shtretrit e Bazenit Ishëm Erzen.

Comments are closed.