Më datë 11.10.2018, me inicimin e Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua takimi me objekt: “Diskutimin e problematikave të dala gjatë zbatimit të Ligjeve 171 dhe 172, viti 2014, të ndryshuara, si dhe VKM-të përkatëse në zbatim të tyre, për pajsjen me AMTP të familjeve bujqësore”
October 11, 2018
Në Institucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja e KBU-së në lidhje me shqyrtimin e kërkesës së Ujësjellës Kanalizime Kamëz
October 15, 2018

Më datë 11.10.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari organizoi takim me përfaqësues të Bashkisë Vorë

Më datë 11.10.2018, Prefekti Qarkut Tiranë, znj. Suzana Jahollari organizoi takimin edhe me përfaqësuesit e Bashkisë Vorë, të cilët shprehën qëndrimet e tyre në lidhje me disa praktika të plotësuara nga kjo Bashki, në kuadër të pajisjes së qytetarëve me AMTP, ku u evidentuan rreth 10 praktika për të cilat kjo Bashki do të dërgojë me vendim të Këshillit Bashkiak listën e përdoruesve, për të vijuar më pas me përgatitjen e dokumentacionit të pronësisë (në rast të përmbushjes së kritereve ligjore dhe pas miratimit të vendimit të Këshillit Bashkiak).

Comments are closed.