Sot me datë 08.10.2018 u organizua takim me përfaqësuesit e Njësisë Operative Vendore pranë ambienteve të Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë
October 8, 2018
U zhvillua sot, datë 10 tetor 2018, në Sallën e Mbledhjeve të Prefektit të Qarkut Tiranë, takimi me përfaqësues të institucioneve lidhur me sigurinë e digave dhe dambave të rezervuareve
October 10, 2018

Sot më datë 08.10.2018, pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja e rradhës me administratën ku u prezantua analiza e punës 8 mujore e Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara

Sot më datë 08.10.2018, pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Tiranë, u zhvillua mbledhja e rradhës me administratën ku u prezantua analiza e punës 8 mujore e Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara.

Në këtë prezantim u paqyruan rezultatet e monitorimit të institucioneve të vetëqeverisjes vendore dhe atyre qëndrore, me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore në zbatim të programit politik të këshillit të Ministrave, në nivel Qarku. Pasi u vlerësua informacioni dhe u diskutua në lidhje me problematikat e hasura më shpesh në rang qarku, znj. Jahollari dhe Sekretari i Përgjithshëm caktuan disa detyra dhe rekomandime në lidhje me hapat e mëtejshëm që do të ndërmarrë Institucioni i Prefektit për zgjidhjen sa më efikase të tyre.

Comments are closed.