Sot, më datë 29.03.2019, Institucioni i Prefektit të Qarkut Tiranë organizoi takimin e përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e degëve territoriale që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qark
March 29, 2019
Sot më datë 02.04.2019, Prefekti i Qarkut Tiranë, znj.Suzana Jahollari zhvilloi një takim me temë forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional me Postën Shqiptare
April 2, 2019

Sot, më datë 02.04.2019, u riorganizua puna dhe filloi funksionimi i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, si funksion i deleguar

Sot më datë 02.04.2019, pranë Prefektit të Qarkut Tiranë, në bazë të Ligjit nr. 10/2019 datë 26.2.2019, u riorganizua puna dhe filloi funksionimi i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, si funksion i deleguar. U përgatit plani vjetor dhe ai mujor sipas detyrave e përgjegjësive që ka cdo anëtar i këtij komisioni, u nxorrën urdhërat për ushtrimin e kontrolleve në zonat me përparësi turizmin si dhe detyra per bashkërendim me pushtetin lokal e strukturat e tjera shtetërore, për realizimin e prioritetit të Qeverisë për pajisjen me AMTP sipas ligjit, të shtetasve që kanë në përdorim tokën.

Comments are closed.